header

6725 Szeged, Kálvária sgt. 57.

Betegellátás:

+36 62 341 630

+36 62 341 634

+36 62 341 644

office.psych@med.u-szeged.hu

Intézetvezető:
Prof. Dr. Kálmán János

tanszékvezető egyetemi tanár,
az Orvostudományok Doktora

A kurzusokra és vizsgákra történõ jelentkezés: az ETR oldalán történik

PhD és TDK lehetőségek a kutatólaboratóriumban

PhD témák (témavezető: Dr. Datki Zsolt László)

1.      Elméleti Orvostudományok Doktori Iskola

  •         A szerotonerg rendszer szerepének in vivo modellezése az élettartam szabályozásában

2.      Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola

  •         Gastrointestinális motilitás mérése neuropszichiátriai kórképekben
  •         Az Alzheimer-kór specifikus béta-amiloid in vivo katabolizmusa Philodina acuticornis-ban

3.      Az MTT, LDH és Bis-ANS alkalmazásának innovatív és újszerű megközelítése:

          az extracelluláris béta-amiloid precipitációjának ex vivo modellezése

 

Kötelező és ajánlott irodalom

Kötelező irodalom:
A pszichiátria rövidített kézikönyve (szerk.: Németh Attila; Medicina Kiadó Zrt Budapest, 2011, ISBN 978 963 226 321 2)

Ajánlott irodalom:
A pszichiátria magyar kézikönyve (szerk.: Füredi János, Németh Attila; Medicina Kiadó Zrt. Budapest, 2015, ISBN 978 963 226 520 9)
A pszichiátria tankönyve (szerk.: Tringer László, Semmelweis Kiadó és Multimédia Stúdió Kft. Budapest, 2010, ISBN 978 963 965 642 0)

Purebl György - Alacsony intenzitási pszichológiai intervenciók a mindennapi orvosi gyakorlatban
Borító - Információ

Dr. Darlene D. Pedersen - Pszichiátriai kalauz
Borító - Információ

A Pszichiátriai Képzés Általános Oktatási Szempontjai

Általános információk

Élet van, csak nem lehet az anyagtól elválasztani. Az élet az anyagnak egy sajátsága, szerkezetének következménye. Olyan, mint a mosolygás. Mosolygás is van, de nem választhatom le azt az ajaktól, és nem tarthatom egyik kezemben, és a másikban az ajkat, mert a mosolygás nem más, mint az ajak játéka.” - Szent-Györgyi Albert

Leendő kollégáink többsége a pszichiátriával történő első találkozás előtt áll.

A mentális betegségek gyógyításának lehetőségei az egyetemes orvoslás egyik legnagyobb fejlődését mutatták be az elmúlt fél évszázadban, az idegtudományi kutatások lélegzetelállító eredményei pedig hétről-hétre többet árulnak el központi idegrendszerünk működéséről. Mindamellett még ma is tetten érhető némi bizonytalanság, ha a pszichiátria kerül szóba. Az ambivalencia gyökere talán ott keresendő, hogy ez az aktívan formálódó orvostudományi terület milyen széles spektrumot ölel át. Gyógyítja a viselkedés egyszerű, könnyen érthető és kezelhető panaszait, és megpróbál válaszolni az egyén, a család és társadalom legnagyobb terheit jelentő súlyos betegségekre. Eszköztárába tartozik úgy a molekuláris biológia, mint a lét kérdéseinek alapvető filozófiája.

Sokan azért választottuk a pszichiátriát hivatásként, mert az orvostudománynak ez az ága foglalkozik az emberi szervezet legkomplexebb szervének legmagasabb szintű működésével, mely meghatározza azt, hogy kik vagyunk. Van, akit elsősorban az idegtudományok térképének fehér foltjai érdekelnek. Mást a mélylélektani működések, az egyén és a környezet vagy a test és lélek kapcsolata. A legnagyszerűbb dolog azonban az, hogy a pszichiáter szeme előtt egyszerre lebegnek emberi mivoltunk ezen elválaszthatatlan ismérvei, valahogy úgy, ahogy Szent-Györgyi Albert is írja.

A pszichiátria ezért a medicina alapvető gyakorlatán túl komoly intellektuális forrásokat igénybe vevő terület, mely a kezelési protokollok és guideline-ok korában is szabadságot ad az orvosnak.

A szakma legnagyobb nehézségei, kihívásai is e rétegzettségből, összetettségből adódnak. A pszichiáter a személyt, az individuumot kezeli, mely szociális kontextusából nem kiragadható. A elmegyógyászat nem operálhat a társadalmi folyamatok figyelembe vétele nélkül, mert a normalitást gyakran a tágabb peremfeltételek határozzák meg. A legnehezebb talán e határterületeken mozogni és úgy segíteni, hogy az összetett jelenségek reduktív medikalizációjától óvakodjunk. Emellett sok betegségnek még csak a tünettanát ismerjük, a pontos patofiziológiáját, idegtudományi alapjait nem. A pszichiáter is szereti a mérhető eredményeket, és kvantifikálható eltéréseket, melyek biztos referenciát jelentenek. Segíteni kell azonban akkor is, ha valami nem lesz mérhető, mert az ismert részek összessége nem adja ki az egészet.

Hallgatóink ideális esetben stabil neuroanatómiai alapok és lélektani ismeretek birtokában érkeznek, melyre építkezve az orvosi egyetem utolsó két évében megismerkedhetnek a mentális betegségek gyógyításával. Az elmúlt évek gyakorlata ugyanakkor azt mutatja, hogy a pszichiátria oktatásához az ismeretek nem optimális mélységűek, illetve egyes prekoncepciók kifejezetten hátrányosak. A célunk az, hogy az orvos az elme működésére ne fekete dobozként tekintsen, a kurrikulumot ennek megfelelően alakítottuk ki és a hallgatói visszajelzések fényében igyekszünk majd csiszolni.

A tantárgy az V. évfolyamon két szemeszteren keresztül, 2x14 óra előadás és ugyanennyi gyakorlat során készít fel a VI. évi szigorlat előtti 4 hetes klinikai gyakorlatra.

Előadások

A tantermi előadások látogatása ajánlott, helyszín a Neptunban meghirdetettek szerint.

Az előadók a pszichiátria tudományának átfogó összefüggéseit, az általános orvos számára fontos legújabb eredményeit törekszenek bemutatni az idegtudományi kutatási aktualitások tükrében, valamint a pszichiátriai kórképek diagnosztikus és kezelési folyamatát, gyakran esetismertetések formájában. Az előadások témájukban, felépítésükben szemléletformálásra törekednek, és nem feltétlenül fedik le a teljes pszichiátriai kurrikulumot, vizsgakérdéseket, hiszen ezek elsajátítása rendelkezésre álló tankönyvekből is lehetséges.

Az előadások tematikája és a pszichiátria tanulása feltételezi a neuroanatómiai, élettani és kórélettani, neurológiai háttérismereteket, melyek felidézése, ismétlése javasolható és szükséges a sikeres vizsgához. A teoretikus ismeretek elsajátítására A pszichiátria rövidített kézikönyve (szerk.: Németh Attila; Medicina Kiadó Zrt Budapest, 2011, ISBN 978 963 226 321 2) a megjelölt forrás.

Minden tantermi előadáson katalógus készül a hallgatói részvételről. Azok a hallgatók, akik az év során az előadások 80%-án megjelentek, a második szemesztert követő kollokviumon egy tetszőleges tételt az adott részből kicserélhetnek egy másikra.

Bármely előadás rögzítése adathordozón az előadó előzetes engedélye esetén történhet.

A tantermi előadások legfontosabb, összefoglaló diáit a Pszichiátriai Klinika honlapjára a félév során feltöltjük.

Gyakorlatok

A gyakorlatok látogatása kötelező, maximálisan elfogadható hiányzás a TVSZ szerint 25%, azaz pótlás nélkül egy gyakorlatról lehet hiányozni szemeszterenként.

Felhívjuk a figyelmet az orvoslásban általános etikai normák tartására. A gyakorlatokon a mobiltelefonok kikapcsolása kötelező. Ügyeljenek a kirívó öltözködés elkerülésére, a társadalmi normák kereteit feszegető szubkulturális elemek mellőzésére. A humor fontos eszköz a gyógyításban, ugyanakkor a gúny nem megengedett, az irónia megértése egyes kórállapotokban hiányozhat. Fehér köpeny viselése kötelező.

A VI. éves gyakorlat a Pszichiátriai Klinika öt osztályán valósulhat meg tutori rendszerben. A hallgatók előzetes beosztás alapján a gyakorlat teljes idejét az adott osztályon töltik annak érdekében, hogy minél alaposabb betekintést nyerhessenek az osztály életébe, a betegségek lefolyásába. A honlapról letölthető vázlat alapján három esetriport elkészítése kötelező, melyhez mellékelni kell a felhasznált pszichometriai módszereket és azok eredményét.

Erasmus programban történő részvétel esetén igazolást kérünk a gyakorlati képzésről, ennek hiányában a gyakorlatot pótolni lehet a gyakorlatvezető iránymutatásai alapján.

Demonstrációk

Az őszi szemeszterben két évközi demonstrációt írnak a hallgatók. Az első demonstráción kérjük számon a pszichopatológia alapfogalmak ismeretét, a másodikon pedig összesen 50 db egyszerű és többszörös választásos tesztkérdést teszünk fel A sikertelen demonstrációkat egy alkalommal lehet javítani.

Mind a pszichopatológiai definíciók, mind a tesztcsomag előzetesen a Coospace-re feltöltésre kerül.

Az első féléves gyakorlati jegyet az évközi és az év végi demonstrációk érdemjegye, valamint a gyakorlati oktatáson nyújtott teljesítmény alapján állapítják meg a gyakorlatvezetők.

A tavaszi szemeszter demonstrációja során alapvető pszichodiagnosztikai ismereteket és differenciáldiagnosztikai ismereteket kérünk számon. Ebben a pszichiáter és pszichológus gyakorlatvezető kollégák is részt vesznek.

A tematikával kapcsolatos anyagot lásd az alábbi linken:
Letöltés

Vizsgák

A pszichiátriai tételsor 4 részből áll, és összesen 270 kérdést tartalmaz. Az első két témakör a korábbi tanulmányokra építő, a pszichiátria megértéséhez nélkülözhetetlen idegtudományi és lélektani alapismereteket fedi le. A III. részben a részletes pszichiátriai, a IV.-ben a pszichiátriai terápia tételeit találják. A pszichiátriai tételek száma nagy. Az egyes kérdések azonban a tananyag egy-egy kisebb részletére vonatkoznak célzottan. Az ennyire részletező lebontásnál az az oktatási cél vezetett bennünket, hogy ne sikkadjanak el a pszichiátria bizonyos kérdései, hangsúlyos klinikai problémái, összefüggései, amelyek gyakorlati jelentőségűek az általános orvos számára.

A kollokvium során 4 tételt húznak a hallgatók. Egy-egy tételt az I. és II. részből és kettőt a III. részből (a IV. – pszichiátriai terápia – rész tehát nem képezi a kollokvium részét). A sikeres kollokvium teljesítéséhez minden tételről legalább elégséges ismeretről szükséges bizonyságot tenni.

Azok a hallgatók, akik az év során az előadások 80%-án megjelentek, a második szemesztert követő kollokviumon egy tetszőleges tételt az adott részből kicserélhetnek egy másikra.

Hallgatói visszajelzési lehetőség

Visszajelzésüket az oktatás színvonalának fejlesztéséhez örömmel vesszük.

Szakdolgozati témák / Thesis topic

Mentális animáció vizsgálata szkizofréniában
Mental animation in schizophrenia
Témavezető: Dr. Álmos Péter Zoltán adjunktus, PhD

 ADHD transzgenikus egérmodell vizsgálata
 Examination of an ADHD transgenic mouse model
Témavezető: Dr. Álmos Péter Zoltán adjunktus, PhD

 A környezeti ingerek reprezentációjának vizsgálata szkizofréniában
 Representation of environmental triggers in schizophrenia
Témavezető: Dr. Álmos Péter Zoltán adjunktus, PhD

Személyiségtesztek és neurokognitív vizsgálatok a klinikumban
Personality tests and neurocognitive examinations in the clinical  practice
Témavezető: Dr. Andó Bálint adjunktus, PhD, klinikai szakpszichológus

Szenvedélybetegek neurokognitív jellemzői
Neurocognitive correlates of substance-related disorders
Témavezető: Dr. Andó Bálint adjunktus, PhD, klinikai szakpszichológus

Szenvedélybetegek személyiségjellemzői
Personality correlates of substance-related disorders
Témavezető: Dr. Andó Bálint adjunktus, PhD, klinikai szakpszichológus

Viselkedéses függőségek
Behavioral addictions
Témavezető: Dr. Andó Bálint adjunktus, PhD, klinikai szakpszichológus

Neurokognitív működések pszichózisban
Neurocognition in psychosis
Témavezető: Dr. Domján Nóra PhD adjunktus, klinikai szakpszichológus

Pszichoterápiás megközelítés a pszichiátriában
Psychoterapeutic approach in psychiatry
Témavezető: Dr. Domján Nóra PhD adjunktus, klinikai szakpszichológus

Relaxációs módszerek
Relaxation methods
Témavezető: Dr. Domján Nóra PhD adjunktus, klinikai szakpszichológus

Személyiségzavarok pszichológiai vonatkozásai
Psychological correlations of personality disorders
Témavezető: Dr. Domján Nóra PhD adjunktus, klinikai szakpszichológus

A gonoszság mint elmebetegség
Evilism as a form of insanity
Témavezető: Dr. habil. Horváth Szatmár egyetemi docens, PhD

Csoportkonszenzus mögé bújtatott egyéni érdek
Hidden agenda behind consensus
Témavezető: Dr. habil. Horváth Szatmár egyetemi docens, PhD

Döntésképtelenség és frusztráció
Reluctant decision and frustration
Témavezető: Dr. habil. Horváth Szatmár egyetemi docens, PhD

Alzheimer-típusú neurodegeneráció és ízületi degeneráció endofenotípus-térképezés
Alzheimer-type neurodegeneration and arthritic degeneration: endophenotype mapping
Témavezető: Prof. Dr. Kálmán János tanszékvezető egyetemi tanár

A nyelvi funkció zavarai Alzheimer-demenciában
Language deficits in Alzheimer’s disease
Témavezető: Prof. Dr. Kálmán János tanszékvezető egyetemi tanár

Thyroidea-dysfunctio és neurokognitív zavar előfordulása a szegedi Memória Ambulancián gondozott betegeknél
Incidence of thyroidea dysfunction and neurocognitive disorder  in patients cared in memory clinic of Szeged
Témavezető: Prof. Dr. Kálmán János tanszékvezető egyetemi tanár

Lipidprofil jellemzők a szegedi Memória Ambulancián gondozott betegeknél demenciaformák és súlyosság szerint
Characteristics of lipid profile in patients with different types and stages of dementia cared in memory clinic of Szeged
Témavezető: Prof. Dr. Kálmán János tanszékvezető egyetemi tanár

Demencia rizikófaktorok előfordulása a szegedi Memória Ambulancián gondozott betegeknél
Incidence of anamnestic risk factors in patients cared in memory clinic of Szeged
Témavezető: Prof. Dr. Kálmán János tanszékvezető egyetemi tanár

Liquordiagnosztika Alzheimer-betegségben
Cerebrospinal fluid (CSF) diagnostics in Alzheimer’s disease
Témavezető: Prof. Dr. Kálmán János tanszékvezető egyetemi tanár

Neurokognitív zavarhoz társuló pszichózis és kezelése a szegedi Memória Klinikán
Psychosis associated with neurocognitive disorder and its management in memory clinic of Szeged
Témavezető: Prof. Dr. Kálmán János tanszékvezető egyetemi tanár

A különböző demenciaformák előfordulása a szegedi Memória Ambulancián
Incidence of different forms of dementia in patients cared in memory clinic of Szeged
Témavezető: Dr. Pákáski Magdolna tudományos főmunkatárs, PhD

Antidepresszívumok alkalmazása a szegedi Memória Klinika gyakorlatában
Antidepressant medication in the  practice of memory clinic in Szeged
Témavezető: Dr. Pákáski Magdolna tudományos főmunkatárs, PhD

Antidemencia szerek alkalmazása a Memória Ambulancián
Application of anti dementia medications in memory clinic of Szeged
Témavezető: Dr. Pákáski Magdolna tudományos főmunkatárs, PhD

Enyhe kognitív zavar előfordulása és sajátosságai a szegedi Memória Ambulancián
Incidence and characteristics of mild cognitive impairment in memory clinic of Szeged
Témavezető: Dr. Pákáski Magdolna tudományos főmunkatárs, PhD

Enyhe kognitív zavar és demencia konverzió előfordulása a szegedi Memória Ambulancia betegei között
Incidence of conversion of mild cognitive impairment to dementia in patients cared in memory clincic of Szeged
Témavezető: Dr. Pákáski Magdolna tudományos főmunkatárs, PhD

Viselkedési tünetek előfordulása a szegedi Memória Ambulancián gondozott betegeknél
Incidence of behavioural and psychiatric symptoms (BPSD) in patients cared in memory clinic of Szeged
Témavezető: Dr. Pákáski Magdolna tudományos főmunkatárs, PhD

Az esendőség szindróma előfordulása a szegedi Memória Ambulanciára beutalt betegeknél
Incidence of frailty syndrome in patients referred to memory clinic of Szeged
Témavezető: Dr. Pákáski Magdolna tudományos főmunkatárs, PhD

A fájdalom pszichológiája
The psychology of pain
Témavezető: Dr. Rudisch Tibor egyetemi docens, klinikai szakpszichológus Ph.D.

Alkalmazott pszichológia a gyógyításban
Applied psychology in medical care
Témavezető: Dr. Rudisch Tibor egyetemi docens, klinikai szakpszichológus Ph.D.

A szkizofrénia neurokognitív aspektusai
Neurocognitive aspects of schizophrenia
Témavezető: Dr. Szendi István egyetemi docens, Ph.D.
                    Dr. Álmos Péter Zoltán adjunktus, PhD

A bipoláris affektív zavar neuokognitív aspektusai
Neurocognitive aspects of bipolar affective disorder
Témavezető: Dr. Szendi István egyetemi docens, Ph.D.

A szkizofrénia idegfejlődési vonatkozásai
Neurodevelopmental aspects of schizophrenia
Témavezető: Dr. Szendi István egyetemi docens, Ph.D.

A stigmatizáció mint kommunikációs zavar
Stigma as communicative trouble
Témavezető: Dr. Terenyi Zoltán Imre klinikai szakorvos, PhD    

A Pszichoterápiás Hétvége mozgalom szerepe a magyar pszichiátria társadalmasodásában
The role of Psychoterapeutic Weekend movement in the modernization of psychiatry
Témavezető: Dr. Terenyi Zoltán Imre klinikai szakorvos, PhD    

Hatalom és kölcsönösség a pszichiátriai diagnózisalkotás folyamatában
Power and mutuality along the process of creating psychiatric diagnoses
Témavezető: Dr. Terenyi Zoltán Imre klinikai szakorvos, PhD

Pszichotikus páciensek csoportalapú kezelése
Healing psychotic patients on the base of group setting
Témavezető: Dr. Terenyi Zoltán Imre klinikai szakorvos, PhD

Pszichiátriai problémák médiareprezentációinak vizsgálata
Analysing media representations of psychiatric problems
Témavezető: Dr. Terenyi Zoltán Imre klinikai szakorvos, PhD

Malária előfordulása Magyarországon
Malaria cases in Hungary
Témavezető: Dr. habil. Bálint Gábor Sándor emeritus professzor

A multirezisztens TBC előfordulása trópusi körülmények között
Multiresistant TBC among tropical circumstances
Témavezető: Dr. habil. Bálint Gábor Sándor emeritus professzor

Fehérjék mérésére alkalmas új és egyben univerzális módszer kidolgozása a fluoreszcens BisANS festék alkalmazásával(Mihály Gábor, orvostanhallgató)
Témavezető: Dr. Datki Zsolt László, Dr. Gálik-Oláh Zita (társtémavezető)

Biomarkerek keresése neurodegeneratív és pszichiátriai betegségekben könny, liquor és vérszérumból proteom és transzkriptom szinten
Témavezető: Dr. Datki Zsolt László, Dr. Gálik-Oláh Zita (társtémavezető)

Rendhagyó katabolikus támadás a neurotoxikus aggregátumok ellen: egy in vivo megoldás
Témavezető: Dr. Datki Zsolt László, Dr. Gálik-Oláh Zita (társtémavezető)

A szerotonerg rendszer szerepének in vivo modellezése az élettartam szabályozásában
Témavezető: Dr. Datki Zsolt László, Dr. Gálik-Oláh Zita (társtémavezető)

Gastrointestinális motilitás mérése neuropszichiátriai kórképekben
Témavezető: Dr. Datki Zsolt László, Dr. Gálik-Oláh Zita (társtémavezető)

Élethossz növelő és öregedést lassító molekulák tesztelése in vivo rendszerben
Témavezető: Dr. Datki Zsolt László, Dr. Gálik-Oláh Zita (társtémavezető)

Hatóanyag indukált metabolizmus attenuáció pozitív hatásainak vizsgálata in vivo tesztrendszerben
Témavezető: Dr. Datki Zsolt László, Dr. Gálik-Oláh Zita (társtémavezető)

klinika1
klinika2