header

6725 Szeged, Kálvária sgt. 57.

Betegellátás:

+36 62 341 630

+36 62 341 634

+36 62 341 644

office.psych@med.u-szeged.hu

Intézetvezető:
Prof. Dr. Kálmán János

tanszékvezető egyetemi tanár,
az Orvostudományok Doktora

Általános információk

„Élet van, csak nem lehet az anyagtól elválasztani. Az élet az anyagnak egy sajátsága, szerkezetének következménye. Olyan, mint a mosolygás. Mosolygás is van, de nem választhatom le azt az ajaktól, és nem tarthatom egyik kezemben, és a másikban az ajkat, mert a mosolygás nem más, mint az ajak játéka.”

Szent-Györgyi Albert


Leendő kollégáink többsége a pszichiátriával történő első találkozás előtt áll.

A mentális betegségek gyógyításának lehetőségei az egyetemes orvoslás egyik legnagyobb fejlődését mutatták be az elmúlt fél évszázadban, az idegtudományi kutatások lélegzetelállító eredményei pedig hétről-hétre többet árulnak el központi idegrendszerünk működéséről. Mindamellett még ma is tetten érhető némi bizonytalanság, ha a pszichiátria kerül szóba. Az ambivalencia gyökere talán ott keresendő, hogy ez az aktívan formálódó orvostudományi terület milyen széles spektrumot ölel át. Gyógyítja a viselkedés egyszerű, könnyen érthető és kezelhető panaszait, és megpróbál válaszolni az egyén, a család és társadalom legnagyobb terheit jelentő súlyos betegségekre. Eszköztárába tartozik úgy a molekuláris biológia, mint a lét kérdéseinek alapvető filozófiája.

Sokan azért választottuk a pszichiátriát hivatásként, mert az orvostudománynak ez az ága foglalkozik az emberi szervezet legkomplexebb szervének legmagasabb szintű működésével, mely meghatározza azt, hogy kik vagyunk. Van, akit elsősorban az idegtudományok térképének fehér foltjai érdekelnek. Mást a mélylélektani működések, az egyén és a környezet vagy a test és lélek kapcsolata. A legnagyszerűbb dolog azonban az, hogy a pszichiáter szeme előtt egyszerre lebegnek emberi mivoltunk ezen elválaszthatatlan ismérvei, valahogy úgy, ahogy Szent-Györgyi Albert is írja.

A pszichiátria ezért a medicina alapvető gyakorlatán túl komoly intellektuális forrásokat igénybe vevő terület, mely a kezelési protokollok és guidelineok korában is szabadságot ad az orvosnak.

A szakma legnagyobb nehézségei, kihívásai is e rétegzettségből, összetettségből adódnak. A pszichiáter a személyt, az individuumot kezeli, mely szociális kontextusából nem kiragadható. A elmegyógyászat nem operálhat a társadalmi folyamatok figyelembe vétele nélkül, mert a normalitást gyakran a tágabb peremfeltételek határozzák meg. A legnehezebb talán e határterületeken mozogni és úgy segíteni, hogy az összetett jelenségek reduktív medikalizációjától óvakodjunk. Emellett sok betegségnek még csak a tünettanát ismerjük, a pontos patofiziológiáját, idegtudományi alapjait nem. A pszichiáter is szereti a mérhető eredményeket, és kvantifikálható eltéréseket, melyek biztos referenciát jelentenek. Segíteni kell azonban akkor is, ha valami nem lesz mérhető, mert az ismert részek összessége nem adja ki az egészet.

Hallgatóink ideális esetben stabil neuroanatómiai alapok és lélektani ismeretek birtokában érkeznek, melyre építkezve az orvosi egyetem utolsó két évében megismerkedhetnek a mentális betegségek gyógyításával. Az elmúlt évek gyakorlata ugyanakkor azt mutatja, hogy a pszichiátria oktatásához az ismeretek nem optimális mélységűek, illetve egyes prekoncepciók kifejezetten hátrányosak. A célunk az, hogy az orvos az elme működésére ne fekete dobozként tekintsen, a kurrikulumot ennek megfelelően alakítottuk ki és a hallgatói visszajelzések fényében igyekszünk majd csiszolni.

A tantárgy az V. évfolyamon két szemeszteren keresztül, 2x14 óra előadás és ugyanennyi gyakorlat során készít fel a VI. évi szigorlat előtti 4 hetes klinikai gyakorlatra.

Előadások

A tantermi előadások látogatása ajánlott, helyszínük az Új Klinika Láng Imre tanterem.

Az előadók a pszichiátria tudományának átfogó összefüggéseit, az általános orvos számára fontos legújabb eredményeit törekszenek bemutatni az idegtudományi kutatási aktualitások tükrében, valamint a pszichiátriai kórképek diagnosztikus és kezelési folyamatát, gyakran esetismertetések formájában. Az előadások témájukban, felépítésükben szemléletformálásra törekednek, és nem feltétlenül fedik le a teljes pszichiátriai kurrikulumot, vizsgakérdéseket, hiszen ezek elsajátítása rendelkezésre álló tankönyvekből is lehetséges.

Az előadások tematikája és a pszichiátria tanulása feltételezi a neuroanatómiai, élettani és kórélettani, neurológiai háttérismereteket, melyek felidézése, ismétlése javasolható és szükséges a sikeres vizsgához. A teoretikus ismeretek elsajátítására A pszichiátria rövidített kézikönyve (szerk.: Németh Attila; Medicina Kiadó Zrt Budapest, 2011, ISBN 978 963 226 321 2) a megjelölt forrás.

Minden tantermi előadáson katalógus készül a hallgatói részvételről. Azok a hallgatók, akik az év során az előadások 80%-án megjelentek, a második szemesztert követő kollokviumon eggyel kevesebb tételt húznak (kettő helyett egyet a részletes pszichiátriai kérdéssorból, a tételsor III. fejezetéből).

A második szemeszterben 7 előadás a pszichoterápia alapjaiba enged betekintést.

Bármely előadás rögzítése adathordozón az előadó előzetes engedélye esetén történhet.

A tantermi előadások legfontosabb, összefoglaló diáit a Pszichiátriai Klinika honlapjára a félév során feltöltjük.

Gyakorlatok

A gyakorlatok látogatása kötelező, maximálisan elfogadható hiányzás a TVSZ szerint 25%, azaz pótlás nélkül egy gyakorlatról lehet hiányozni szemeszterenként.

Felhívjuk a figyelmet az orvoslásban általános etikai normák tartására. A gyakorlatokon a mobiltelefonok kikapcsolása kötelező. Ügyeljenek a kirívó öltözködés elkerülésére, a társadalmi normák kereteit feszegető szubkulturális elemek mellőzésére. A humor fontos eszköz a gyógyításban, ugyanakkor a gúny nem megengedett, az irónia megértése egyes kórállapotokban hiányozhat. Fehér köpeny viselése kötelező.

A VI. éves gyakorlat a Pszichiátriai Klinikán két alternatív módon valósulhat meg. Az egyik lehetőség a tutori rendszer, melyben a hallgató korábbi gyakorlatvezetőjével a tutor osztályán tölti a szigorlati időszak háromnegyedét. A korábbi gyakorlatvezető akadályoztatása illetve a hallgató preferenciája szerint választható a forgó rendszer is: a Klinika osztályainak munkájával hetenkénti váltásban ismerkedik meg a szigorló. A honlapról letölthető vázlat alapján három esetriport elkészítése kötelező, melyhez mellékelni kell a felhasznált pszichometriai módszereket és azok eredményét.

Erasmus programban történő részvétel esetén igazolást kérünk a gyakorlati képzésről, ennek hiányában a gyakorlatot pótolni lehet a gyakorlatvezető iránymutatásai alapján.

Demonstrációk

Az őszi szemeszterben egy évközi demonstráción kérjük számon a pszichopatológia alapfogalmainak ismeretét, a sikertelen demonstrációt egy alkalommal lehet javítani.

A gyakorlati számonkérés második részeként az utolsó gyakorlaton a Coospace-re előzetesen feltöltött tesztcsomagból 50 egyszerű választásos kérdést teszünk fel. Sikertelen tesztvizsga esetén a gyakorlatvezető szóbeli vizsgalehetőséget biztosít.

Az első féléves gyakorlati jegyét az évközi és az év végi demonstrációk érdemjegye, valamint a gyakorlati oktatáson nyújtott teljesítmény alapján állapítják meg a gyakorlatvezetők.

A tavaszi szemeszter demonstrációja során alapvető pszichodiagnosztikai ismereteket és differenciáldiagnosztikai ismereteket kérünk számon. Ebben a pszichiáter és pszichológus gyakorlatvezető kollégák is részt vesznek.

Vizsgák

A pszichiátriai tételsor 4 részből áll, és összesen 270 kérdést tartalmaz. Az első két témakör a korábbi tanulmányokra építő, a pszichiátria megértéséhez nélkülözhetetlen idegtudományi és lélektani alapismereteket fedi le. A III. részben a részletes pszichiátriai, a IV.-ben a pszichiátriai terápia tételeit találják. A pszichiátriai tételek száma nagy. Az egyes kérdések azonban a tananyag egy-egy kisebb részletére vonatkoznak célzottan. Az ennyire részletező lebontásnál az az oktatási cél vezetett bennünket, hogy ne sikkadjanak el a pszichiátria bizonyos kérdései, hangsúlyos klinikai problémái, összefüggései, amelyek gyakorlati jelentőségűek az általános orvos számára.

kollokvium során 4 tételt húznak a hallgatók. Egy-egy tételt az I. és II. részből és kettőt a III. részből (a IV. – pszichiátriai terápia – rész tehát nem képezi a kollokvium részét). A sikeres kollokvium teljesítéséhez minden tételről legalább elégséges ismeretről szükséges bizonyságot tenni.

Azok a hallgatók, akik az év során az előadások 80%-án megjelentek, a második szemesztert követő kollokviumon eggyel kevesebb tételt húznak (kettő helyett egyet a részletes pszichiátriai kérdéssorból, a tételsor III. fejezetéből).

Hallgatói visszajelzési lehetőség

Visszajelzésüket az oktatás színvonalának fejlesztéséhez örömmel vesszük.

Pszichiátria előadások - I. félév

Időpont: minden szerdán 12-13

Helyszín: Új Klinika Láng Imre tanterme

Óra Időpont Cím Előadó
1. 2015.09.02 Bevezetés a Pszichiátriába Kálmán János
2. 2015.09.09 Kötődési zavarok Kálmán János
3. 2015.09.16 Figyelemzavar, hiperaktivitás Kálmán János
4. 2015.09.23 Kényszerbetegség Álmos Péter
5. 2015.09.30 Az alvás-ébrenlét ciklus betegségei Kálmán János
6. 2015.10.07 Stresszbetegségek Kálmán János
7. 2015.10.14 Impulzus kontroll zavarok Kálmán János
8. 2015.10.21 Autizmus Kálmán János
9. 2015.10.28 Deluzív zavarok Kálmán János
10. 2015.11.04 Szkizofrénia és egyéb pszichotikus zavarok Álmos Péter
11. 2015.11.11 Bipoláris zavarok Kálmán János
12. 2015.11.18 Disszociatív zavarok Kiss-Szőke Anna
13. 2015.11.25 A Pszichiátria forenzikus és etikai kérdései Kálmán János
14. 2015.12.02 Személyiségzavarok Kálmán János

A neurokognitív zavarok biológiai és pszichiátriai vonatkozásai - I. félév

Időpont: minden szerdán 17-19

Helyszín: Nagy Oktatási épület IV. emelet 50. terem

1. 2015.09.02 Bevezető: a Demencia nemsokára kezdődik… Kálmán János
2. 2015.09.09 A tanulási és emlékezési zavarok pathofiziológiája Datki Zsolt
    Szinaptogenezis, agenezis és szinaptodegeneráció Datki Zsolt
3. 2015.09.16 A neurokognitív zavarok Pákáski Magdolna
    Amnesztikus szindrómák: a háborúktól a pszichogénig Pákáski Magdolna
4. 2015.09.23 Prodroma dráma Pákáski Magdolna
    Baptisták Datki Zsolt
5. 2015.09.30 Tauisták Datki Zsolt
    Epigenetikai hatások elemzése a demenciákban Datki Zsolt
6. 2015.10.07 Új szignalizációs változások szerepe a prodomális szakaszban Oláh Zita
    Neurokognitív zavarok genomikája Pákáski Magdolna
7. 2015.10.14 Demencia imaging Csomor Angéla
    Alzheimer-kór Pákáski Magdolna
8. 2015.10.21 Vaszkuláris demencia Pákáski Magdolna
    Lewy-testes demencia Pákáski Magdolna
9. 2015.10.28 Demenciákhoz társuló ritka pszichoszindrómák Pákáski Magdolna
    Alvászavar és demenciák Kalmár Zsuzsanna
10. 2015.11.04 Demenciákhoz társuló viselkedési és pszichés tünetek Pákáski Magdolna
    A demenciák pszichomarkerei Papp Edina
11. 2015.11.11 A demenciák biomarkerei Oláh Zita
    ApoE és kogníció Kálmán János
12. 2015.11.18 Depresszió és demencia Kálmán János
    Demencia és pszichózis Kálmán János
13. 2015.11.25 Demencia intervenciók I.: szomatoterápiák Kovács János
    Demencia intervenciók II.: pszichoterápiák Papp Edina
14. 2015.12.02 Gyógyszervizsgálatok, terápiás álmok Pákáski Magdolna

Pszichiátria gyakorlat . I.félév

Időpont: minden páratlan héten

Óra Időpont   Csoport Előadó  
1. 2015.09.01 8-10 5 Dr. Dudás Éva Ilona, Tóth Beatrix Lujza magyar
      6 Dr. Terenyi Zoltán, Bódi Virág, Dr. Daróczy Júlia magyar
      7 Dr. Albert Anita, Fehér-Csókás Anna, Dr. Kasza Erika magyar
    12-14 1 Dr. Dudás Ilona Éva, Gál Bernadett, Kuklai Ildikó angol
      2 Dr. Nórándt-Pásztor Hajnalka, Papp Edina angol
      3 Dr. Álmos Péter, Bódi Virág, Kálmán Sára angol
      4 Dr. Kiss-Szőke Anna, Andó Bálint, Daróczy júlia angol
      5 Dr. Terenyi Zoltán, Németh Viola Luca, Kádár Bettina angol
      6 Dr. Szendi István, Domján Nóra, Jenei Tamás angol
    15-17 8 Dr. Godó György, Dr. Nagyné Eördegh Gabriella magyar
      9 Dr. Nagy Ádám, Dr. Rudisch Tibor, Kovács Ildikó magyar
      13 Dr. Norándt-Pásztor Hajnalka, Domján Nóra magyar
      14 Dr. Kiss-Szőke Anna, Rácz Zsuzsanna, Dr. Kálmán Sára magyar
  2015.09.02 10-12 10 Dr. Álmos Péter, Andó Bálint, Kádár Bettina, Szalóki Szilvia magyar
      11 Dr. Galsi Gabriella, Németh Viola Luca magyar
      12 Dr. Graef Anikó, Szatlóczki Gréta magyar
  2015.09.04 10-12 2 Dr. Boros Ildikó, Dr. Rudisch Tibor magyar
      3 Dr. Kovács János, Andó Bálint, Dr. Kuklai Ildikó magyar
      4 Dr. Rosu Anett, Papp Edina, Dr. Jenei Tamás magyar
2. 2015.09.15 8-10 5 Dr. Dudás Éva Ilona, Tóth Beatrix Lujza magyar
      6 Dr. Terenyi Zoltán, Bódi Virág, Dr. Daróczy Júlia magyar
      7 Dr. Albert Anita, Fehér-Csókás Anna, Dr. Kasza Erika magyar
    12-14 1 Dr. Dudás Ilona Éva, Gál Bernadett, Kuklai Ildikó angol
      2 Dr. Nórándt-Pásztor Hajnalka, Papp Edina angol
      3 Dr. Álmos Péter, Bódi Virág, Kálmán Sára angol
      4 Dr. Kiss-Szőke Anna, Andó Bálint, Daróczy júlia angol
      5 Dr. Terenyi Zoltán, Németh Viola Luca, Kádár Bettina angol
      6 Dr. Szendi István, Domján Nóra, Jenei Tamás angol
    15-17 8 Dr. Godó György, Dr. Nagyné Eördegh Gabriella magyar
      9 Dr. Nagy Ádám, Dr. Rudisch Tibor, Kovács Ildikó magyar
      13 Dr. Norándt-Pásztor Hajnalka, Domján Nóra magyar
      14 Dr. Kiss-Szőke Anna, Rácz Zsuzsanna, Dr. Kálmán Sára magyar
  2015.09.16 10-12 10 Dr. Álmos Péter, Andó Bálint, Kádár Bettina, Szalóki Szilvia magyar
      11 Dr. Galsi Gabriella, Németh Viola Luca magyar
      12 Dr. Graef Anikó, Szatlóczki Gréta magyar
  2015.09.18 10-12 2 Dr. Boros Ildikó, Dr. Rudisch Tibor magyar
      3 Dr. Kovács János, Andó Bálint, Dr. Kuklai Ildikó magyar
      4 Dr. Rosu Anett, Papp Edina, Dr. Jenei Tamás magyar
3. 2015.09.29 8-10 5 Dr. Dudás Éva Ilona, Tóth Beatrix Lujza magyar
      6 Dr. Terenyi Zoltán, Bódi Virág, Dr. Daróczy Júlia magyar
      7 Dr. Albert Anita, Fehér-Csókás Anna, Dr. Kasza Erika magyar
    12-14 1 Dr. Dudás Ilona Éva, Gál Bernadett, Kuklai Ildikó angol
      2 Dr. Nórándt-Pásztor Hajnalka, Papp Edina angol
      3 Dr. Álmos Péter, Bódi Virág, Kálmán Sára angol
      4 Dr. Kiss-Szőke Anna, Andó Bálint, Daróczy júlia angol
      5 Dr. Terenyi Zoltán, Németh Viola Luca, Kádár Bettina angol
      6 Dr. Szendi István, Domján Nóra, Jenei Tamás angol
    15-17 8 Dr. Godó György, Dr. Nagyné Eördegh Gabriella magyar
      9 Dr. Nagy Ádám, Dr. Rudisch Tibor, Kovács Ildikó magyar
      13 Dr. Norándt-Pásztor Hajnalka, Domján Nóra magyar
      14 Dr. Kiss-Szőke Anna, Rácz Zsuzsanna, Dr. Kálmán Sára magyar
  2015.09.30 10-12 10 Dr. Álmos Péter, Andó Bálint, Kádár Bettina, Szalóki Szilvia magyar
      11 Dr. Galsi Gabriella, Németh Viola Luca magyar
      12 Dr. Graef Anikó, Szatlóczki Gréta magyar
  2015.10.02 10-12 2 Dr. Boros Ildikó, Dr. Rudisch Tibor magyar
      3 Dr. Kovács János, Andó Bálint, Dr. Kuklai Ildikó magyar
      4 Dr. Rosu Anett, Papp Edina, Dr. Jenei Tamás magyar
4. 2015.10.13 8-10 5 Dr. Dudás Éva Ilona, Tóth Beatrix Lujza magyar
      6 Dr. Terenyi Zoltán, Bódi Virág, Dr. Daróczy Júlia magyar
      7 Dr. Albert Anita, Fehér-Csókás Anna, Dr. Kasza Erika magyar
    12-14 1 Dr. Dudás Ilona Éva, Gál Bernadett, Kuklai Ildikó angol
      2 Dr. Nórándt-Pásztor Hajnalka, Papp Edina angol
      3 Dr. Álmos Péter, Bódi Virág, Kálmán Sára angol
      4 Dr. Kiss-Szőke Anna, Andó Bálint, Daróczy Júlia angol
      5 Dr. Terenyi Zoltán, Németh Viola Luca, Kádár Bettina angol
      6 Dr. Szendi István, Domján Nóra, Jenei Tamás angol
    15-17 8 Dr. Godó György, Dr. Nagyné Eördegh Gabriella magyar
      9 Dr. Nagy Ádám, Dr. Rudisch Tibor, Kovács Ildikó magyar
      13 Dr. Norándt-Pásztor Hajnalka, Domján Nóra magyar
      14 Dr. Kiss-Szőke Anna, Rácz Zsuzsanna, Dr. Kálmán Sára magyar
  2015.10.14 10-12 10 Dr. Álmos Péter, Andó Bálint, Kádár Bettina, Szalóki Szilvia magyar
      11 Dr. Galsi Gabriella, Németh Viola Luca magyar
      12 Dr. Graef Anikó, Szatlóczki Gréta magyar
  2015.10.16 10-12 2 Dr. Boros Ildikó, Dr. Rudisch Tibor magyar
      3 Dr. Kovács János, Andó Bálint, Dr. Kuklai Ildikó magyar
      4 Dr. Rosu Anett, Papp Edina, Dr. Jenei Tamás magyar
5. 2015.10.27 8-10 5 Dr. Dudás Éva Ilona, Tóth Beatrix Lujza magyar
      6 Dr. Terenyi Zoltán, Bódi Virág, Dr. Daróczy Júlia magyar
      7 Dr. Albert Anita, Fehér-Csókás Anna, Dr. Kasza Erika magyar
    12-14 1 Dr. Dudás Ilona Éva, Gál Bernadett, Kuklai Ildikó angol
      2 Dr. Nórándt-Pásztor Hajnalka, Papp Edina angol
      3 Dr. Álmos Péter, Bódi Virág, Kálmán Sára angol
      4 Dr. Kiss-Szőke Anna, Andó Bálint, Daróczy júlia angol
      5 Dr. Terenyi Zoltán, Németh Viola Luca, Kádár Bettina angol
      6 Dr. Szendi István, Domján Nóra, Jenei Tamás angol
    15-17 8 Dr. Godó György, Dr. Nagyné Eördegh Gabriella magyar
      9 Dr. Nagy Ádám, Dr. Rudisch Tibor, Kovács Ildikó magyar
      13 Dr. Norándt-Pásztor Hajnalka, Domján Nóra magyar
      14 Dr. Kiss-Szőke Anna, Rácz Zsuzsanna, Dr. Kálmán Sára magyar
  2015.10.28 10-12 10 Dr. Álmos Péter, Andó Bálint, Kádár Bettina, Szalóki Szilvia magyar
      11 Dr. Galsi Gabriella, Németh Viola Luca magyar
      12 Dr. Graef Anikó, Szatlóczki Gréta magyar
  2015.10.30 10-12 2 Dr. Boros Ildikó, Molnár Ferenc magyar
      3 Dr. Kovács János, Andó Bálint, Dr. Kuklai Ildikó magyar
      4 Dr. Rosu Anett, Papp Edina, Dr. Jenei Tamás magyar
6. 2015.11.10 8-10 5 Dr. Dudás Éva Ilona, Tóth Beatrix Lujza magyar
      6 Dr. Terenyi Zoltán, Bódi Virág, Dr. Daróczy Júlia magyar
      7 Dr. Albert Anita, Fehér-Csókás Anna, Dr. Kasza Erika magyar
    12-14 1 Dr. Dudás Ilona Éva, Gál Bernadett, Kuklai Ildikó angol
      2 Dr. Nórándt-Pásztor Hajnalka, Papp Edina angol
      3 Dr. Álmos Péter, Bódi Virág, Kálmán Sára angol
      4 Dr. Kiss-Szőke Anna, Andó Bálint, Daróczy júlia angol
      5 Dr. Terenyi Zoltán, Németh Viola Luca, Kádár Bettina angol
      6 Dr. Szendi István, Domján Nóra, Jenei Tamás angol
    15-17 8 Dr. Godó György, Dr. Nagyné Eördegh Gabriella magyar
      9 Dr. Nagy Ádám, Dr. Rudisch Tibor, Kovács Ildikó magyar
      13 Dr. Norándt-Pásztor Hajnalka, Domján Nóra magyar
      14 Dr. Kiss-Szőke Anna, Rácz Zsuzsanna, Dr. Kálmán Sára magyar
  2015.11.11 10-12 10 Dr. Álmos Péter, Andó Bálint, Kádár Bettina, Szalóki Szilvia magyar
      11 Dr. Galsi Gabriella, Németh Viola Luca magyar
      12 Dr. Graef Anikó, Szatlóczki Gréta magyar
  2015.11.13 10-12 2 Dr. Boros Ildikó, Dr. Rudisch Tibor magyar
      3 Dr. Kovács János, Andó Bálint, Dr. Kuklai Ildikó magyar
      4 Dr. Rosu Anett, Papp Edina, Dr. Jenei Tamás magyar
7. 2015.11.24 8-10 5 Dr. Dudás Éva Ilona, Tóth Beatrix Lujza magyar
      6 Dr. Terenyi Zoltán, Bódi Virág, Dr. Daróczy Júlia magyar
      7 Dr. Albert Anita, Fehér-Csókás Anna, Dr. Kasza Erika magyar
    12-14 1 Dr. Dudás Ilona Éva, Gál Bernadett, Kuklai Ildikó angol
      2 Dr. Nórándt-Pásztor Hajnalka, Papp Edina angol
      3 Dr. Álmos Péter, Bódi Virág, Kálmán Sára angol
      4 Dr. Kiss-Szőke Anna, Andó Bálint, Daróczy júlia angol
      5 Dr. Terenyi Zoltán, Németh Viola Luca, Kádár Bettina angol
      6 Dr. Szendi István, Domján Nóra, Jenei Tamás angol
    15-17 8 Dr. Godó György, Dr. Nagyné Eördegh Gabriella magyar
      9 Dr. Nagy Ádám, Dr. Rudisch Tibor, Kovács Ildikó magyar
      13 Dr. Norándt-Pásztor Hajnalka, Domján Nóra magyar
      14 Dr. Kiss-Szőke Anna, Rácz Zsuzsanna, Dr. Kálmán Sára magyar
  2015.11.25 10-12 10 Dr. Álmos Péter, Andó Bálint, Kádár Bettina, Szalóki Szilvia magyar
      11 Dr. Galsi Gabriella, Németh Viola Luca magyar
      12 Dr. Graef Anikó, Szatlóczki Gréta magyar
  2015.11.27 10-12 2 Dr. Boros Ildikó, Dr. Rudisch Tibor magyar
      3 Dr. Kovács János, Andó Bálint, Dr. Kuklai Ildikó magyar
      4 Dr. Rosu Anett, Papp Edina, Dr. Jenei Tamás magyar

Tanterem beosztás

Kedd 8-10Kedd 15-17Szerda 10-12Péntek 10-12
(5) Dudás Éva - Tóth Lujzi
(V. O. oktatási terem)
(8) Godó György - Nagyné Eördegh Gabriella
(I.Osztály oktató-foglalkoztató terem)
(10) Álmos Péter - Andó Bálint - Kádár Bettina - Szalóki Szilvia
(III.O. „E” épület fsz. oktató-foglalkoztató terem/korai rehab épület tetőtér oktatási terem)
(3) Kovács János - Andó Bálint - Kuklai Ildikó
(IV.Osztály oktató-foglalkoztató terem/V.Osztály oktatási terem);
(6) Terenyi Zoltán - Bódi Virág - Daróczy Júlia
(I.O. korai rehab. oktató-foglalkoztató terem)
(9) Nagy Ádám - Rudisch Tibor - Kovács Ildikó (III.O.
„E” épület fsz. oktató-foglalkoztató terem/II. O. korai rehab. oktató-foglalkoztató terem)
(11) Galsi Gabriella - Németh Viola
(I.-II.O. "E" épület 1. em. oktató-foglalkoztató terem/I.O. korai rehab oktató-foglalkoztató terem)
(2) Boros Ildikó - Molnár Ferenc
(I.Osztály korai rehab oktató-foglalkoztató terem)
(7) Albert Anita - Fehér-Csókás Anna - Kasza Erika
(II.O. korai rehab. oktató-foglalkoztató terem)
(13) Nórándt-Pásztor Hajnalka - Domján Nóra
(Korai rehab. tetőtér oktatási terem )
(12) Graef Anikó - Szatlóczki Gréta
(Sürgősségi Ambulancia "E" épület fsz. szemináriumi szoba/II. O. korai rehab foglalkoztató terem)
(4) Rosu Anett - Papp Edina - Jenei Tamás
(Korai rehab épület tetőtér oktatási terem )
  (14) Kiss-Szőke Anna - Rácz Zsuzsanna - Kálmán Sára
(V. Osztály oktatási terem)
   
klinika1
klinika2