header

6725 Szeged, Kálvária sgt. 57.

Betegellátás:

+36 62 341 630

+36 62 341 634

+36 62 341 644

office.psych@med.u-szeged.hu

Intézetvezető:
Prof. Dr. Kálmán János

tanszékvezető egyetemi tanár,
az Orvostudományok Doktora

Klinikai önkéntes munka feltételei, követelményei, információk

Szegedi Tudományegyetem Pszichiátria Klinikáján végzett
Hallgatói Klinikai Önkéntes Munka Sillabusza

 

 

I. Ki is az a klinikai önkéntes és egészségnevelő hallgató?

Klinikai önkéntesnek vagy egészségnevelőnek az a hallgató jelentkezhet, akit

-          érdekel a pszichiátria: szívesen részt venne a Pszichiátriai Klinikán folyó munkában a kötelező gyakorlatokon felül,

-          az idegtudományi elméleti tudását gyakorlati szemléletűre formálná,

-          kipróbálná magát nem csak jövendő szakmájában, hanem más diszciplinák területén is

-          az általános orvostudományi, fogorvostudományi, pszichológus vagy az egészségtudományi és szociális képzési kar hallgatója

A jelentkezők megbízásáról az Intézetvezető dönt, a felkészítést és a tevékenységet a klinikai és oktatási koordinátor szervezi és az oktatási felelős felügyeli.

 

II. Mi a célja az önkéntes hallgatói tevékenységnek?

Az önkéntes munka során a hallgatók részt vehetnek a pszichiátriai betegellátás minden formájában (akut, krónikus és rehabilitációs kezelés; járó- és fekvőbeteg-ellátás), bepillantást nyerhetnek az általános ápolási teendőkbe; a beteg és hozzátartozó edukációba; a foglalkoztatásba és a pszichiátriai klinikán folyó terápiás intervenciókba.

-          Így teljesebb, átfogóbb képet kaphatnak a klinikán folyó komplex gyógyító munka elemeiről.

-          Lehetőség nyílik arra, hogy pszichiátriai, magatartástudományi és neurológiai elméleti ismereteiket gyakorlati szemléletűre formálják

-          A program segíthet a hallgatóknak abban, hogy megszabaduljanak a tévhitektől, előítéletektől, így az egészségügy más területein dolgozva is ezzel az attitűddel forduljanak a pszichiátriai betegek felé.

-          Lehetőséget ad kommunikációs és empátiás készségeik fejlesztésére és arra, hogy;

-          a gyakorlatban is meg(fel)ismerjék az alapvető pszicho(patho)lógiai jelenségeket,

-          így későbbi pácienseik, közvetlen környezetük és saját mentálhigiéniájuk megőrzésének fontosságát.

-          Bepillantást nyernek a mentálhigiénia preventív és terápiás intervenciós eszköztárába a hagyományos értelemben vett orvoslástól a holisztikusabb szemléletet igénylő, testi, lelki és szociális egészségre alapozó gyógyításig.

-          A különböző szakokról érkező hallgatókkal és a klinika dolgozóival együtt munkálkodva megtanulhatnak multidiszciplináris csapatokban együttműködni az egyénközpontú betegellátásban,

-          így megismerhetik az pszichiátriai ellátásban résztvevő társszakmákat, azok lehetőségeit és korlátait, melynek különösen nagy jelentősége van a pszichiátriai beteggondozásban.

 

III. Milyen feltételekkel lehet valaki önkéntes?

Az SZTE ÁOK, FOK, BTK Pszichológia Szak és ETSZK bármely évfolyamos hallgatója lehet önkéntes,

a, aki részt vesz a klinika által szervezett felkészítő szemináriumon, melynek részét képezi:

-          kommunikációs alapismeretek,

-          titoktartási kötelezettség és betegjogok ismertetése,

-          a klinikai önkéntes és egészségnevelő jogköreinek ismertetése,

-          tűz- és balesetvédelmi oktatás.

b, hagyományos tanulmányi átlaga 3,5 felett van, előző tanév kollokviumait és szigorlatait sikeresen abszolválta

c, korábbi önkéntes munkája során kötelezettségeit hiánytalanul betartotta,

d, a hallgató teljesíti saját karának Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának idevágó előírásait

e, klinikai önkéntes vagy egészségnevelő megbízást más intézetben ugyanazon félévre nem vállal.

 

IV. Melyek a klinikai önkéntes és egészségnevelő kötelezettségei?

 1. A Szegedi Tudományegyetemet méltó módon képviselje.
 2. A felkészítés során elsajátított kötelezettségeit (titoktartás), a munkafegyelemre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket és a munkavédelmi szabályzatot tartsa be.
 3. Megbízása alatt min. heti 2 órának megfelelő időt tölt a klinikán aktuális tutorával és a kurzusfelelőssel egyeztetett tevékenységgel, a klinika mindennapjaiban, a betegellátásban aktív részvételt preferálva (a szorgalmi időszak oktatási heteinek függvényében félévente 24-28 óra
 4. ).
 5. Klinikánk valamennyi fekvőbeteg osztályán eltölt minimum 1x2 órát.
 6. A jelenléti ívet beszkennelve feltölti a Coospace-re az első vizsgahét utolsó napjáig.
 7. Félév végén munkabeszámolót ír egy-kettő A4 oldal terjedelemben, és feltölti azt a Coospace-re az első vizsgahét utolsó napjáig. Ebben

-          részletezi, hogy mely tevékenységben vett részt megfigyelőként és aktívan

-          kitér a gyakorlat során szerzett személyes és szakmai tapasztalatokra

-          (pozitív és negatív) véleményt, építő jellegű kritikát fogalmaz meg a klinikán zajló önkéntes és egészségnevelő programról segítve annak fejlesztését;

 

V. Milyen tevékenységekben vehetnek részt a klinikai önkéntesek és egészségnevelők?

A hallgató tutora a Pszichiátriai Klinika dolgozója, akinek személyes, közvetlen felügyelete alatt végzi a hallgató az aznapi önkéntes munkát. Ennek megfelelően a tutor hétről hétre változhat, lehet egészségügyi szakdolgozó, pszichológus vagy orvos. Kizárólag a tutor igazolhatja a jelenléti íven az önkéntes tevékenységgel eltöltött időt és döntheti el, hogy az alább felsorolt tevékenységeket a hallgató maga is végezheti (önállóan vagy segítséggel) vagy megfigyelőként lehet jelen.

1. ápolási teendők

cél: A hallgató a pszichiátriai osztályon előforduló alapvető ápolási teendőkben segít, így megtapasztalja, az ápolók milyen sokrétűen segíthetik a gyógyulást az orvosokkal és a pácienssel együttműködve és milyen problémákkal kell szembenézniük a betegmenedzsment során. A mindennapi találkozások során megtanul kapcsolatot létesíteni a betegekkel, formálódik attitűdje. Ennek részét képezi:

- részvétel az ápolók által tartott foglalkozásokon

- betegtanácsadás: napi problémák, személyes konfliktusok, az osztályos megbeszéléseken elhangzott információk megbeszélése, feldolgozása

- vérvétel, véna biztosítása, infúzió, injekció beadása

- felfekvés megelőzése, szakszerű ellátása

- étkezés, személyes higiénia segítése

- ápolási dokumentáció

2. szakdolgozói, foglalkoztatói tevékenység

cél: A hallgató megismeri a Szegedi Pszichiátriai Klinikán kidolgozott Szakdolgozói Integrált Korai Rehabilitációs és Pszichoedukációs Programot, ezáltal a pszichiátriai betegellátás sokszínűségét, a pszichoszociális rehabilitáció és a prevenció fontosságát és eszközeit. Bepillantást nyer az akut és rehabilitációs osztályokon, a nappali kórházban folyó hosszú távú, multidiszciplináris pszichiátriai beteggondozásba, melynek része a funkcionalitás helyreállítása/fenntartása és a társadalomba integrálás.

 1. beteg- és hozzátartozó edukáció

- a pszichiátria (az osztály működése, betegjogok és kötelezettségek)

- a főbb pszichiátriai betegségcsoportok és a hospitalizáció jelensége

- pszichiátriai gyógyszerek és mellékhatásaik

- a hazamenetel és az azt követő mindennapok, a hosszú távú gondozás lehetőségei, a rehabilitációs osztály és a nappali kórház működése

- a kórházon kívüli élet tervei és ezek megvalósítása (életkörülmények rendezése, álláskeresés…), heti összefoglaló

 1. gyógytorna, mozgásterápia, relaxációs és koordinációfejlesztő gyakorlatok, stb.
 2. kreatív foglalkozások

-   rajzos foglalkozások: mozaik, montázs, kollázs, mandala, zenés festés, rajziskola

-   iparművészeti technikák: foltvarrás, gyöngyfűzés, szövés, kerámia, tűzzománc

-   zenés foglalkozások: zenés torna, zenés festés, zenehallgatás

 1. kognitív fejlesztés (barkochba, játék a betűkkel, majong, dominó, sakk, gondolkodtató játék, aktivity, irodalmi/művészettörténeti/bibliai témájú beszélgetések)

3. a klinikai szakpszichológusok feladatai

cél: A hallgató egy szakpszichológus személyes felügyelete alatt ismeri meg a klinikai szakpszichológusok munkáját. Így megtanulja, későbbi munkája során milyen kérdésekben fordulhat a pszichológushoz.

 1. pszichometriai tesztekkel végzett diagnosztika során a teszt jellegétől és a helyzettől függően megfigyelőként, vagy mint aktív közreműködő lehet jelen:

-          megfelelő felkészítést követően a hallgató a tesztet önállóan felveheti és kiértékelheti (pl.: rövid gondolkodási funkciókat vizsgáló tesztek: Mini-Mentál Teszt, Órarajzolási Teszt)

-          a hallgató bizonyos önkitöltős teszteket kiadhat, majd önállóan pontozhatja (pl. depressziót, szorongást megítélő, személyiségvonásokat felmérő tesztek: Beck Depresszió Kérdőív, Spielberger Állapot és Vonásszorongás Kérdőív, Geriátriai Depresszió Skála, Taylor-féle Szorongás Index, MMPI)

-          a hallgató megfigyelőként lehet jelen és részt vehet a kiértékelésben (pl.: összetettebb gondolkodást és személyiségvonásokat felmérő tesztek: MMPI, MAWI, AKV)

 1. amennyiben a terápiás helyzet lehetővé teszi, jelen lehet az exploráció, a betegvezetés során,
 2. a pszichológiai vélemény írásakor,
 3. a kezelő pszichológus és pszichiáter megbeszélésein

4. orvosi tevékenységek

Cél: a hallgató bepillantást nyerhet a pszichiáter szakorvosok és rezidensek mindennapjaiba:

-          reggeli megbeszélés, osztályos vizit

-          anamnézis felvétel

-          gyógyszerelés

-          betegdokumentáció: anamnézis, kórlap, dekurzus, zárójelentés

-          egyéni terápia (amennyiben az orvos és a beteg nem látja akadályát)

-          szakambulanciák

-          különböző profilú osztályok (úm. affektív, memória, pszichózis, addiktológia)

-          ügyelet, konzílium

 

V. Az önkéntes és egészségnevelő megbízás megszüntetése, szüneteltetése

A hallgató megbízásának visszavonását saját maga is kezdeményezheti. Amennyiben a klinikai önkéntes vagy egészségnevelő a vállalt kötelezettségeit nem teljesíti, nem az elvárásoknak megfelelően végzi feladatait vagy elhanyagolja egyetemi tanulmányait, megbízását az intézetvezető visszavonhatja.

 

VI.

Kurzusfelelős: Dr. Tari Róbert, Dr. Kálmán Sára

Tanulmányi felelősök: Dr. Kálmán Sára, Dr. Diósi Áron

Kapcsolattartásra kijelölt e-mail cím:

- kalman.sara@med.u-szeged.hu (Dr. Kálmán Sára),

- diosi.aron@med.u-szeged.hu (Dr. Diósi Áron)

- office.psych@med.u-szeged.hu (SZTE ÁOK Pszichiátriai Klinika, titkárság)

Szeged, 2019. augusztus 28.

 Prof. Dr. Kálmán János
tanszékvezető egyetemi tanár

 

 

 
 

Ötödéves orvostanhallgatók 2019. II. féléves demonstrációjának tételsora és tematikája

1. Delírium szindróma okai
2. Delírium és demencia differenciáldiagnózisa
3. Áttétel és viszontáttétel az általános orvosi gyakorlatban
4. Elhárító mechanizmusok
5. Az ingerelárasztásos terápia és a szisztematikus deszenzitizáció
6. A kognitív pszichológia központi elgondolása
7. Humanisztikus pszichológia jellemzése, Rogersi alapelvek
8. Krízis (normatív, akcidentális)
9. Terápiás keretek és alapelvek
10. Progresszív relaxáció és autogén tréning, biofeedback jellemzése
11. A pszichodinamikus irányzat alapelvei
12. Klinikai és egészségpszichológia kompetenciái, összevetése a társszakmákkal
13. Személyiségzavarok
14. Kiégés és prevenciója
15. A tünetbecslő skálák definiálása, összevetése a projektív és a teljesítmény tesztekkel
16. Hamilton Depresszió Skála (HAM-D) és a Beck Depresszió Kérdőív (BDI)
17. Spielberger-féle Vonás- és Állapotszorongás Kérdőív (STAI)
18. Magyar Wechsler Intelligencia Teszt (MAWI) és a Raven teszt ismertetése
19. MMPI ismertetése
20. Mini-Mentál Teszt, Addenbrooke-féle Kognitív Teszt, Óra rajzolás teszt ismertetése

Tematika

Letöltés

Foglalkozás-egészségügyi alkalmasság

foglalkozas-egeszsegugyi alkalmassag Oldal 1

foglalkozas-egeszsegugyi alkalmassag Oldal 2

Az V. évfolyam 1. és 2. félévének követelményrendszere

Hiányzás

Egynél több gyakorlatról való hiányzás esetén a félév teljesítését nem tudjuk elfogadni.

A gyakorlat pótlása egy másik csoportnál történhet, vagy amennyiben ez nem megoldható, a pszichiátriai ambulancián, előre egyeztetett időpontban. Ezt a csoportvezetővel kell egyeztetni.

Évközi gyakorlati beszámolók

I. félév:

Két írásbeli demonstráció:

1. pszichopatológiai alapfogalmak (a 4. gyakorlaton, az alapjául szolgáló fogalomtár a Coospace-en elérhető)
2. tesztvizsga (a félév utolsó tantermi előadásának keretében, az alapjául szolgáló tesztcsomag a Coospace-en lesz elérhető)
Sikertelen tesztvizsga esetén a gyakorlatvezető szóbeli vizsgalehetőséget biztosít.
Az első félév végi érdemjegyet a gyakorlati részvétel, illetve aktivitás, valamint a két írásbeli vizsga eredménye alapján a gyakorlatvezető adja

II. félév:

Egy szóbeli demonstrációra kerül sor az utolsó előtti pszichiátriai gyakorlat alkalmával. A beszámoló anyaga egyrészt a delírium és demencia szindrómák klinikumát öleli fel (ld. tételsor ide vonatkozó részei), valamint a pszichológiai alapfogalmakkal és tesztekkel kapcsolatos tudásra vonatkozik (ld. tételsor és ide vonatkozó szakirodalmi lista) és a Coospace-en lesz hozzáférhető.
A második félév aláírással zárul; ennek feltétele az első félévhez hasonlóan a gyakorlatokon való részvétel, valamint a szóbeli demonstráció sikeres teljesítése.

Hivatalos tankönyv:

Németh Attila, Füredi János, Tariska Péter: A pszichiátriai rövidített kézikönyve (Medicina, 2011, ISBN: 9789632263212)

Külföldi pszichiátriai gyakorlatok elfogadása:

A félév során külföldön tanuló azon hallgatók, akiknek a képzése nem tartalmaz pszichiátriai gyakorlatot, ennek pótlására kötelesek. Ez osztályainkon történik a félév óráival megegyező óraszámban. Az évközi két írásbeli demonstráció teljesítése szintén szükséges. Az igazolt külföldi pszichiátriai gyakorlatot elfogadjuk.

Előadások - részvétel

Az előadásokon katalógust tartunk. Aki a félévenkénti 14 előadásból tizenkettőn részt vett, a kollokviumon egy szabadon választott tételt kicserélhet.

Pszichiátriai szigorlati tételsor

 

xls-icons-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

klinika1
klinika2