header

6725 Szeged, Kálvária sgt. 57.

Betegellátás:

+36 62 341 630

+36 62 341 634

+36 62 341 644

office.psych@med.u-szeged.hu

Intézetvezető:
Prof. Dr. Kálmán János

tanszékvezető egyetemi tanár,
az Orvostudományok Doktora

A Pszichiátriai Képzés Általános Oktatási Szempontjai

Általános információk

Élet van, csak nem lehet az anyagtól elválasztani. Az élet az anyagnak egy sajátsága, szerkezetének következménye. Olyan, mint a mosolygás. Mosolygás is van, de nem választhatom le azt az ajaktól, és nem tarthatom egyik kezemben, és a másikban az ajkat, mert a mosolygás nem más, mint az ajak játéka.” - Szent-Györgyi Albert

Leendő kollégáink többsége a pszichiátriával történő első találkozás előtt áll.

A mentális betegségek gyógyításának lehetőségei az egyetemes orvoslás egyik legnagyobb fejlődését mutatták be az elmúlt fél évszázadban, az idegtudományi kutatások lélegzetelállító eredményei pedig hétről-hétre többet árulnak el központi idegrendszerünk működéséről. Mindamellett még ma is tetten érhető némi bizonytalanság, ha a pszichiátria kerül szóba. Az ambivalencia gyökere talán ott keresendő, hogy ez az aktívan formálódó orvostudományi terület milyen széles spektrumot ölel át. Gyógyítja a viselkedés egyszerű, könnyen érthető és kezelhető panaszait, és megpróbál válaszolni az egyén, a család és társadalom legnagyobb terheit jelentő súlyos betegségekre. Eszköztárába tartozik úgy a molekuláris biológia, mint a lét kérdéseinek alapvető filozófiája.

Sokan azért választottuk a pszichiátriát hivatásként, mert az orvostudománynak ez az ága foglalkozik az emberi szervezet legkomplexebb szervének legmagasabb szintű működésével, mely meghatározza azt, hogy kik vagyunk. Van, akit elsősorban az idegtudományok térképének fehér foltjai érdekelnek. Mást a mélylélektani működések, az egyén és a környezet vagy a test és lélek kapcsolata. A legnagyszerűbb dolog azonban az, hogy a pszichiáter szeme előtt egyszerre lebegnek emberi mivoltunk ezen elválaszthatatlan ismérvei, valahogy úgy, ahogy Szent-Györgyi Albert is írja.

A pszichiátria ezért a medicina alapvető gyakorlatán túl komoly intellektuális forrásokat igénybe vevő terület, mely a kezelési protokollok és guideline-ok korában is szabadságot ad az orvosnak.

A szakma legnagyobb nehézségei, kihívásai is e rétegzettségből, összetettségből adódnak. A pszichiáter a személyt, az individuumot kezeli, mely szociális kontextusából nem kiragadható. A elmegyógyászat nem operálhat a társadalmi folyamatok figyelembe vétele nélkül, mert a normalitást gyakran a tágabb peremfeltételek határozzák meg. A legnehezebb talán e határterületeken mozogni és úgy segíteni, hogy az összetett jelenségek reduktív medikalizációjától óvakodjunk. Emellett sok betegségnek még csak a tünettanát ismerjük, a pontos patofiziológiáját, idegtudományi alapjait nem. A pszichiáter is szereti a mérhető eredményeket, és kvantifikálható eltéréseket, melyek biztos referenciát jelentenek. Segíteni kell azonban akkor is, ha valami nem lesz mérhető, mert az ismert részek összessége nem adja ki az egészet.

Hallgatóink ideális esetben stabil neuroanatómiai alapok és lélektani ismeretek birtokában érkeznek, melyre építkezve az orvosi egyetem utolsó két évében megismerkedhetnek a mentális betegségek gyógyításával. Az elmúlt évek gyakorlata ugyanakkor azt mutatja, hogy a pszichiátria oktatásához az ismeretek nem optimális mélységűek, illetve egyes prekoncepciók kifejezetten hátrányosak. A célunk az, hogy az orvos az elme működésére ne fekete dobozként tekintsen, a kurrikulumot ennek megfelelően alakítottuk ki és a hallgatói visszajelzések fényében igyekszünk majd csiszolni.

A tantárgy az V. évfolyamon két szemeszteren keresztül, 2x14 óra előadás és ugyanennyi gyakorlat során készít fel a VI. évi szigorlat előtti 4 hetes klinikai gyakorlatra.

Előadások

A tantermi előadások látogatása ajánlott, helyszín a Neptunban meghirdetettek szerint.

Az előadók a pszichiátria tudományának átfogó összefüggéseit, az általános orvos számára fontos legújabb eredményeit törekszenek bemutatni az idegtudományi kutatási aktualitások tükrében, valamint a pszichiátriai kórképek diagnosztikus és kezelési folyamatát, gyakran esetismertetések formájában. Az előadások témájukban, felépítésükben szemléletformálásra törekednek, és nem feltétlenül fedik le a teljes pszichiátriai kurrikulumot, vizsgakérdéseket, hiszen ezek elsajátítása rendelkezésre álló tankönyvekből is lehetséges.

Az előadások tematikája és a pszichiátria tanulása feltételezi a neuroanatómiai, élettani és kórélettani, neurológiai háttérismereteket, melyek felidézése, ismétlése javasolható és szükséges a sikeres vizsgához. A teoretikus ismeretek elsajátítására A pszichiátria rövidített kézikönyve (szerk.: Németh Attila; Medicina Kiadó Zrt Budapest, 2011, ISBN 978 963 226 321 2) a megjelölt forrás.

Minden tantermi előadáson katalógus készül a hallgatói részvételről. Azok a hallgatók, akik az év során az előadások 80%-án megjelentek, a második szemesztert követő kollokviumon egy tetszőleges tételt az adott részből kicserélhetnek egy másikra.

Bármely előadás rögzítése adathordozón az előadó előzetes engedélye esetén történhet.

A tantermi előadások legfontosabb, összefoglaló diáit a Pszichiátriai Klinika honlapjára a félév során feltöltjük.

Gyakorlatok

A gyakorlatok látogatása kötelező, maximálisan elfogadható hiányzás a TVSZ szerint 25%, azaz pótlás nélkül egy gyakorlatról lehet hiányozni szemeszterenként.

Felhívjuk a figyelmet az orvoslásban általános etikai normák tartására. A gyakorlatokon a mobiltelefonok kikapcsolása kötelező. Ügyeljenek a kirívó öltözködés elkerülésére, a társadalmi normák kereteit feszegető szubkulturális elemek mellőzésére. A humor fontos eszköz a gyógyításban, ugyanakkor a gúny nem megengedett, az irónia megértése egyes kórállapotokban hiányozhat. Fehér köpeny viselése kötelező.

A VI. éves gyakorlat a Pszichiátriai Klinika öt osztályán valósulhat meg tutori rendszerben. A hallgatók előzetes beosztás alapján a gyakorlat teljes idejét az adott osztályon töltik annak érdekében, hogy minél alaposabb betekintést nyerhessenek az osztály életébe, a betegségek lefolyásába. A honlapról letölthető vázlat alapján három esetriport elkészítése kötelező, melyhez mellékelni kell a felhasznált pszichometriai módszereket és azok eredményét.

Erasmus programban történő részvétel esetén igazolást kérünk a gyakorlati képzésről, ennek hiányában a gyakorlatot pótolni lehet a gyakorlatvezető iránymutatásai alapján.

Demonstrációk

Az őszi szemeszterben két évközi demonstrációt írnak a hallgatók. Az első demonstráción kérjük számon a pszichopatológia alapfogalmak ismeretét, a másodikon pedig összesen 50 db egyszerű és többszörös választásos tesztkérdést teszünk fel A sikertelen demonstrációkat egy alkalommal lehet javítani.

Mind a pszichopatológiai definíciók, mind a tesztcsomag előzetesen a Coospace-re feltöltésre kerül.

Az első féléves gyakorlati jegyet az évközi és az év végi demonstrációk érdemjegye, valamint a gyakorlati oktatáson nyújtott teljesítmény alapján állapítják meg a gyakorlatvezetők.

A tavaszi szemeszter demonstrációja során alapvető pszichodiagnosztikai ismereteket és differenciáldiagnosztikai ismereteket kérünk számon. Ebben a pszichiáter és pszichológus gyakorlatvezető kollégák is részt vesznek.

A tematikával kapcsolatos anyagot lásd az alábbi linken:
Letöltés

Vizsgák

A pszichiátriai tételsor 4 részből áll, és összesen 270 kérdést tartalmaz. Az első két témakör a korábbi tanulmányokra építő, a pszichiátria megértéséhez nélkülözhetetlen idegtudományi és lélektani alapismereteket fedi le. A III. részben a részletes pszichiátriai, a IV.-ben a pszichiátriai terápia tételeit találják. A pszichiátriai tételek száma nagy. Az egyes kérdések azonban a tananyag egy-egy kisebb részletére vonatkoznak célzottan. Az ennyire részletező lebontásnál az az oktatási cél vezetett bennünket, hogy ne sikkadjanak el a pszichiátria bizonyos kérdései, hangsúlyos klinikai problémái, összefüggései, amelyek gyakorlati jelentőségűek az általános orvos számára.

A kollokvium során 4 tételt húznak a hallgatók. Egy-egy tételt az I. és II. részből és kettőt a III. részből (a IV. – pszichiátriai terápia – rész tehát nem képezi a kollokvium részét). A sikeres kollokvium teljesítéséhez minden tételről legalább elégséges ismeretről szükséges bizonyságot tenni.

Azok a hallgatók, akik az év során az előadások 80%-án megjelentek, a második szemesztert követő kollokviumon egy tetszőleges tételt az adott részből kicserélhetnek egy másikra.

Hallgatói visszajelzési lehetőség

Visszajelzésüket az oktatás színvonalának fejlesztéséhez örömmel vesszük.

klinika1
klinika2