header

6725 Szeged, Kálvária sgt. 57.

Betegellátás:

+36 62 341 630

+36 62 341 634

+36 62 341 644

office.psych@med.u-szeged.hu

Intézetvezető:
Prof. Dr. Kálmán János

tanszékvezető egyetemi tanár,
az Orvostudományok Doktora

Általános információk

„Élet van, csak nem lehet az anyagtól elválasztani. Az élet az anyagnak egy sajátsága, szerkezetének következménye. Olyan, mint a mosolygás. Mosolygás is van, de nem választhatom le azt az ajaktól, és nem tarthatom egyik kezemben, és a másikban az ajkat, mert a mosolygás nem más, mint az ajak játéka.”

Szent-Györgyi Albert


Leendő kollégáink többsége a pszichiátriával történő első találkozás előtt áll.

A mentális betegségek gyógyításának lehetőségei az egyetemes orvoslás egyik legnagyobb fejlődését mutatták be az elmúlt fél évszázadban, az idegtudományi kutatások lélegzetelállító eredményei pedig hétről-hétre többet árulnak el központi idegrendszerünk működéséről. Mindamellett még ma is tetten érhető némi bizonytalanság, ha a pszichiátria kerül szóba. Az ambivalencia gyökere talán ott keresendő, hogy ez az aktívan formálódó orvostudományi terület milyen széles spektrumot ölel át. Gyógyítja a viselkedés egyszerű, könnyen érthető és kezelhető panaszait, és megpróbál válaszolni az egyén, a család és társadalom legnagyobb terheit jelentő súlyos betegségekre. Eszköztárába tartozik úgy a molekuláris biológia, mint a lét kérdéseinek alapvető filozófiája.

Sokan azért választottuk a pszichiátriát hivatásként, mert az orvostudománynak ez az ága foglalkozik az emberi szervezet legkomplexebb szervének legmagasabb szintű működésével, mely meghatározza azt, hogy kik vagyunk. Van, akit elsősorban az idegtudományok térképének fehér foltjai érdekelnek. Mást a mélylélektani működések, az egyén és a környezet vagy a test és lélek kapcsolata. A legnagyszerűbb dolog azonban az, hogy a pszichiáter szeme előtt egyszerre lebegnek emberi mivoltunk ezen elválaszthatatlan ismérvei, valahogy úgy, ahogy Szent-Györgyi Albert is írja.

A pszichiátria ezért a medicina alapvető gyakorlatán túl komoly intellektuális forrásokat igénybe vevő terület, mely a kezelési protokollok és guidelineok korában is szabadságot ad az orvosnak.

A szakma legnagyobb nehézségei, kihívásai is e rétegzettségből, összetettségből adódnak. A pszichiáter a személyt, az individuumot kezeli, mely szociális kontextusából nem kiragadható. A elmegyógyászat nem operálhat a társadalmi folyamatok figyelembe vétele nélkül, mert a normalitást gyakran a tágabb peremfeltételek határozzák meg. A legnehezebb talán e határterületeken mozogni és úgy segíteni, hogy az összetett jelenségek reduktív medikalizációjától óvakodjunk. Emellett sok betegségnek még csak a tünettanát ismerjük, a pontos patofiziológiáját, idegtudományi alapjait nem. A pszichiáter is szereti a mérhető eredményeket, és kvantifikálható eltéréseket, melyek biztos referenciát jelentenek. Segíteni kell azonban akkor is, ha valami nem lesz mérhető, mert az ismert részek összessége nem adja ki az egészet.

Hallgatóink ideális esetben stabil neuroanatómiai alapok és lélektani ismeretek birtokában érkeznek, melyre építkezve az orvosi egyetem utolsó két évében megismerkedhetnek a mentális betegségek gyógyításával. Az elmúlt évek gyakorlata ugyanakkor azt mutatja, hogy a pszichiátria oktatásához az ismeretek nem optimális mélységűek, illetve egyes prekoncepciók kifejezetten hátrányosak. A célunk az, hogy az orvos az elme működésére ne fekete dobozként tekintsen, a kurrikulumot ennek megfelelően alakítottuk ki és a hallgatói visszajelzések fényében igyekszünk majd csiszolni.

A tantárgy az V. évfolyamon két szemeszteren keresztül, 2x14 óra előadás és ugyanennyi gyakorlat során készít fel a VI. évi szigorlat előtti 4 hetes klinikai gyakorlatra.

Előadások

A tantermi előadások látogatása ajánlott, helyszínük a Déli Klinikakert előadóterme. Az előadások a pszichiátriai kórképek diagnosztikus és kezelési folyamatát mutatják be, általában esetismertetésen keresztül. A teoretikus ismeretek elsajátítására A pszichiátria rövidített kézikönyve (szerk.: Németh Attila) a megjelölt forrás. A második szemesztert követő kollokviumon visszaadhatják az egyik részletes pszichiátriai kérdést (tételsor III. fejezete) azok a hallgatók, akik az év során az előadások 80%-án megjelentek. A második szemeszterben 7 előadás a pszichoterápia alapjaiba enged betekintést. Bármely előadás rögzítése adathordozón az előadó előzetes engedélye esetén történhet.

Gyakorlatok

A gyakorlatok látogatása kötelező, maximálisan elfogadható hiányzás a TVSZ szerint 25%, azaz pótlás nélkül egy gyakorlatról lehet hiányozni szemeszterenként. Felhívjuk a figyelmet az orvoslásban általános etikai normák tartására. A gyakorlatokon a mobiltelefonok kikapcsolása kötelező. Ügyeljenek a kirívó öltözködés elkerülésére, a társadalmi normák kereteit feszegető szubkulturális elemek mellőzésére. A humor fontos eszköz a gyógyításban, ugyanakkor a gúny nem megengedett, az irónia megértése egyes kórállapotokban hiányozhat. Fehér köpeny viselése az akut osztályokon kötelező.

A VI. éves gyakorlat a Pszichiátriai Klinikán két alternatív módon valósulhat meg. Az egyik lehetőség a tutori rendszer, melyben a hallgató korábbi gyakorlatvezetőjével a tutor osztályán tölti a szigorlati időszak háromnegyedét. A korábbi gyakorlatvezető akadályoztatása illetve a hallgató preferenciája szerint választható a forgó rendszer is: a Klinika eltérő profilú osztályainak munkájával hetenkénti váltásban ismerkedik meg a szigorló. A honlapról letölthető vázlat alapján három esetriport elkészítése kötelező, melyhez mellékelni kell a felhasznált pszichometriai módszereket és azok eredményét.

Erasmus programban történő részvétel esetén igazolást kérünk a gyakorlati képzésről, ennek hiányában a gyakorlatot pótolni lehet a gyakorlatvezető iránymutatásai alapján.

Demonstrációk

Az őszi szemeszterben demonstráción kérjük számon a pszichopatológia alapfogalmainak ismeretét, a sikertelen demonstrációt egy alkalommal lehet javítani. A demonstráció eredménye beleszámít az első félév gyakorlati jegyébe. A gyakorlati számonkérés másik részeként az utolsó gyakorlaton a Coospace-re előzetesen feltöltött tesztcsomagból 50 egyszerű választásos kérdést teszünk fel.

A második szemeszterben nincs demonstráció.

Vizsgák

A pszichiátriai tételsor 4 részből áll. Az első kettő a korábbi tanulmányokra építő, a pszichiátria megértéséhez nélkülözhetetlen idegtudományi és lélektani alapismereteket fedi le. A III. részben a részletes pszichiátriai, a IV.-ben a pszichiátriai terápia tételeit találják.

A kollokvium során 4 tételt húznak a hallgatók. Egy-egy tételt az I. és II. részből és kettőt a III. részből (a IV. – pszichiátriai terápia – rész tehát nem képezi a kollokvium részét). A sikeres kollokvium teljesítéséhez minden tételről legalább elégséges ismeretről szükséges bizonyságot tenni. Az előadások 80%-án jelen lévő hallgatók a III. rész egyik tétele helyett újat húzhatnak.

Visszajelzési lehetőség

Visszajelzésüket az oktatás színvonalának fejlesztéséhez örömmel vesszük.

 

Szeged, 2015. május 12.

klinika1
klinika2